Algemene Voorwaarden

Ruwe Grond is gevestigd in Aerdenhout, vertegenwoordigd door Wendy Eelsing en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53605780. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Ruwe Grond behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Ruwe Grond & Soul Work zijn bekendgemaakt. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Ruwe Grond (vertegenwoordigd door Wendy Eelsing) en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ruwe Grond, voor de uitvoering waarvan door Ruwe Grond derden dienen te worden betrokken
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Ruwe Grond en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ruwe Grond zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Ruwe Grond rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Ruwe Grond worden medegedeeld.
 4. Ruwe Grond heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling of ceremonie te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Ruwe Grond zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling of ceremonie binnen 21 dagen na factuurdatum
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
 4. Indien Ruwe Grond echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Ruwe Grond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ruwe Grond is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ruwe Grond is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Ruwe Grond aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ruwe Grond beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Ruwe Grond is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Ruwe Grond is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Ruwe Grond zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.
 5. Wanneer je deelneemt aan een ceremonie dien je in goede geestelijke of fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is, of hierover twijfelt dien je dit voorafgaand kenbaar te maken bij Ruwe Grond
 6. Voor deelname aan een ceremonie of een sjamanistische sessie is het invullen van een (medisch) intakeformulier verplicht. Dit dient naar waarheid te worden ingevuld.
 7. Voor deelname aan een ceremonie is het ten strengste verboden om 1 week voorafgaand aan de ceremonie drugs of alcohol te gebruiken. De vooraf verstrekte dieetregels moeten zo nauw mogelijk worden gevolgd.
 8. Ruwe Grond doet er alles aan om ceremonies en sjamanistische consulten voor iedere client op een prettig en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan ceremonies of sjamanistische consulten is voor eigen risico.
 9. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een ceremonie is volledig voor de verantwoordelijkheid van de client. Ruwe Grond kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
 10. Alle ceremonie en sjamanistische consulten zijn bedoeld om jou als client volledig te laten thuiskomen in jezelf, jezelf te helen en daarmee een positief verschil te maken in de samenleving. Ruwe Grond kan geen garanties geven over de resultaten. Wat jij als cliënt doet met de opgedane ervaring na een ceremonie of sjamanistische behandeling en de door Ruwe Grond aangeboden kennis en ervaring is geheel aan jou. Wij adviseren om contact op te nemen met een professioneel adviseur, voordat je ingrijpende acties gat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Ruwe Grond aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 5. Privacy

Ruwe Grond zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Ruwe Grond daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling/traject
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; – de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. – voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Ruwe Grond voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ruwe Grond toerekenbaar is. Indien Ruwe Grond uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Ruwe Grond zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ruwe Grond , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ruwe Grond en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ruwe Grond partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Orthomoleculair therapeut Wendy Eelsing (Ruwe Grond) is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.